Menu

People at TiE Chennai

Board Members

M S BHARATH

TREASURER

Past Presidents

K.V.RAMANI

(1999 - 2003)

S. SRIRAMAN

(2003 - 2005)

H.R. SRINIVASAN

(2005 - 2007)

R. RAMARAJ

(2007 - 2011)

LAKSHMI NARAYANAN

(2011 - 2015)

NARU NARAYANAN

(2015 - 2017)

V. SHANKAR

(2017 - 2019)