Mr. V. Shankar

President, TiE Chennai | Director, Acsys Investments