11) ஆழ உழுவதே மேல்

10) கற்கை நன்றே

கற்கை நன்றே

9) TiE Learn – A to Z of Bakery | A page from chef’s diary

8)  Consumer SIG | Selling Ice to Eskimos

7) நெருக்கடியில் நிதி படிப்பினைகள்

6) மணங்களின் மன்னனுடன் ஓர் உரையாடல்

5) TiE Chennai | Consumer SIG | Current trends in FMCG

4) TiE Learn | முகவை முழுவதும் வீசும் பேக்கரி வாசம் | A to Z of Bakery

3) TiE Learn | TiE Chennai-யின் துறைசார் பயிற்சிக்களம்

| A to Z of Bakery

2) சுயசார்பு இந்தியா – தொழில் சீர்திருத்தங்களும் வாய்ப்புகளும் (21-04-2021)

1) யோசி, (டிசைனை) மாத்தி யோசி (01-12-2020)