(பிசினஸ்) கதை கேக்கலாம் வாங்க….

 

Image

1) ஒரு கோலாவின் கதை (01-12-2020)

Image

2) _______என்றொரு brand – பகுதி 1 (14-12-2020)

Image

3) _______ என்றொரு brand. பகுதி 2 (16-12-2020)

Image

4) _______என்றொரு brand பகுதி 3 (22-12-2020)

Image

5) ஒரு காலணியின் பயணம் (2-01-2021)

Image

6) தெரிந்த brand, தெரியாத தகவல் .. பகுதி 1 (05-01-2021)

Image

7) brand, தெரியாத தகவல் .. பகுதி 2 (10-01-2021)

Image

8 ) இந்தியாவின் கமகம brand

Image

9) பாலா? சாக்கடைத் தண்ணியா? - பகுதி 1